Regelbundna OVK-besiktningar i Stockholm måste utföras

Regelbundna OVK-besiktningar i Stockholm är en viktig del av underhållsprocessen för fastigheter i huvudstaden. OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och syftar till att säkerställa att fastighetens ventilationssystem fungerar som det ska samt att inomhusluften håller en god kvalitet. Nedan kommer vi att diskutera varför regelbundna besiktningar av ventilationssystemen är så viktiga för huvudstadens fastigheter.

3 goda skäl att utföra OVK-besiktningar i Stockholm

Det finns flera skäl till att dessa kontroller är viktiga:

  • Kontrollerna säkerställer att inomhusmiljön i fastigheterna håller en god kvalitet. För det första är regelbundna OVK-besiktningar i Stockholm nödvändiga för att upprätthålla en god inomhusmiljö i fastigheterna. Ett fungerande ventilationssystem är viktigt för att luften inomhus ska vara ren och frisk. Om ventilationen inte fungerar som den ska kan detta leda till höga halter av föroreningar i luften. Några exempel på sådana föroreningar är damm, fukt och mögel. Dessa kan i sin tur orsaka hälsoproblem för de personer som vistas i fastigheten, främst genom allergier och astma. Genom regelbundna kontroller kan man dock upptäcka och åtgärda eventuella problem med ventilationssystemet i tid.
  • Besiktningarna syftar även till att bevara fastigheternas värde. För det andra är OVK-besiktningar i Stockholm viktiga för att bevara fastigheternas värde. Om en fastighet har problem med sitt ventilationssystem kan det leda till högre energikostnader och skador på fastighetens struktur. Detta kan i sin tur minska värdet på fastigheten och göra den svårare att sälja eller hyra ut. Genom att genomföra regelbundna besiktningar av ventilationen kan man upptäcka och åtgärda eventuella problem med ventilationssystemet i tid. Därmed kan dessa kontroller bidra till att bevara fastighetens värde och minska underhållskostnaderna på längre sikt.
  • Det är ett lagstadgat krav att utföra dessa kontroller. Dessa besiktningar är också ett lagstadgat krav. Enligt lagen om tekniska egenskaper på byggnadsverk (SFS 1994:847) är fastighetsägare skyldiga att regelbundet genomföra regelbundna besiktningar av sina ventilationssystem. I Stockholm krävs det att en sådan besiktning utförs vart tredje år för fastigheter med fler än två lägenheter eller som är större än 300 kvadratmeter. Genom att följa lagen kan man undvika de eventuella böter och straffavgifter som man annars riskerar att påföras.