Installera solceller på Gotland

Det finns många platser i Sverige som lämpar sig bra för installation av solceller. Gotland är dock det område som kan ha allra bäst förutsättningar. Här får man ofta största antalet soltimmar om året och potentialen motsvarar vad man kunnat uppmäta i södra Tyskland! Detta har medfört att allt fler önskar installera solceller på sina fastigheter. För den som önskar ha solceller på Gotland är det i första hand fråga om att bli mikroproducent. Detta är inte någonting som möter hinder. Undantag är om man bor i en fastighet som inte får ändras till det yttre. På Gotland är stora delar av Visby innerstad föremål för dessa regler i och med att det finns ett kulturellt intresse för områdets fastigheter.

Se här för vidare information om solceller på Gotland.

Gotlands mikroproducenter av el

På Gotland förekommer stora visioner om att bli självförsörjande på el inom en inte allt för avlägsen framtid. Detta ger en rad incitament för vart och vartannat hushåll att titta på möjligheten att själv producera den el som konsumeras under året. Värt att ha i åtanke är dock att det finns faktorer som väger in i huruvida man kan sätta upp större solceller eller inte. Det handlar i första hand om att fastlandskabeln inte har tillräcklig dimension för att transportera ut all den energi som uppkommer när fler producerar och matar ut i elnätet. Överskottsenergin behöver transporteras vidare för att elnätet inte skall kollapsa. Nu finns det inga ambitioner från regeringens sida att lägga en ny fastlandskabel varför det finns en övre gräns för hur mycket el man får producera vid användning av solceller på Gotland.

Som mikroproducent har man rätt att producera nästan all sin el via förnybara källor. Detta är t.ex solceller. Orsaken till att man inte får producera all sin el på detta vis är att man då matar ut för mycket el i nätet. Skulle man göra så är man per definition en kommersiell aktör och fungerar som elproducent. För att få göra detta krävs tillstånd. Vill man slippa att betala löpande för den el man konsumerar kan man dock snabbt vinna på solpaneler. Det finns en rad företag som är behjälpliga i planering och även vid en senare installation. Det finns även stöd att få för omkring 30 *% av den totalkostnad ett sådant arbete skulle innebära! Intresset för sådana stöd ökar frekvent och man kan se allt större antal solpaneler när man färdas på Gotland.